محصولات

سبد رز طبقه ای

5,000,000ریال

سبد بهاره 03

7,000,000ریال

سبد بشکه ای 02

1,900,000ریال

سبد گل پاییزه

1,450,000ریال

سبد بهاره 02

2,000,000ریال

سبد گل ۳۹

1,450,000ریال

سبد گل 41

3,500,000ریال

شیشه گل 04

3,500,000ریال

دیس رزین بهاره 02

5,500,000ریال

گلدان پاییزه 01

3,800,000ریال

تنگ شیشه 02

6,000,000ریال

گلدان رزین کاسه ای 02

5,800,000ریال

صفحه‌ها