محصولات

سبد رز طبقه ای

12,000,000ریال

سبد بهاره 03

7,000,000ریال

سبد رز 01

8,500,000ریال

سبد رز قرمز

4,400,000ریال

سبد گل ۳۸

18,000,000ریال

دیس رزین بهاره 03

7,000,000ریال

شیشه گل 07

16,000,000ریال

سبد بهاره 02

2,000,000ریال

جام گیلاسی 02

20,000,000ریال

شیشه رز 01

4,000,000ریال

شیشه گل مارپیچی 02

30,000,000ریال

جام گیلاسی 05

6,000,000ریال

صفحه‌ها