محصولات

سبد رز طبقه ای

5,000,000ریال

سبد بهاره 03

7,000,000ریال

سبد رز 01

8,500,000ریال

سبد رز قرمز

4,400,000ریال

شیشه گل 06

1,500,000ریال

جام گیلاسی 04

4,000,000ریال

تنگ شیشه 02

6,000,000ریال

گلدان رزین کتابی 01

3,000,000ریال

سبد گل ۲۷

2,600,000ریال

سبد کُروی 05

9,000,000ریال

شیشه گل مارپیچی 02

7,500,000ریال

شیشه رز 02

3,800,000ریال

صفحه‌ها